×

Nachricht

JS CSS Control - Debug Modus

Um diese Seite direkt anzusprechen, können folgende Parameter genutzt werden:

tmpl=component,template=j51_carmen,link=9d7d356a23fc82ebbfeea9c017a62410b8fd0e51,option=com_mailto,lang=de-DE

JS - Dateien gesamt: 13 - Größe: 173,77 KB - Ausgeschlossen: 0,00 KB - Geladen: 173,77 KB

/media/jui/js/jquery.min.js - 95,36 KB
/media/jui/js/jquery-noconflict.js - 0,02 KB
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js - 9,82 KB
/media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_jq.js - 1,04 KB
/media/system/js/core.js - 8,53 KB
/media/system/js/polyfill.event.js - 6,32 KB
/media/system/js/keepalive.js - 0,45 KB
/media/system/js/html5fallback.js - 5,80 KB
/media/plg_captcha_recaptcha/js/recaptcha.min.js - 0,40 KB
https://www.google.com/recaptcha/api.js - 0,00 KB
/media/com_jchoptimize/js/ls.loader.js - 0,35 KB
/media/com_jchoptimize/js/lazysizes.js - 17,22 KB
/media/jui/js/bootstrap.min.js - 28,44 KB

CSS - Dateien gesamt: 4 - Größe: 126,93 KB - Ausgeschlossen: 0,00 KB - Geladen: 126,93 KB

/plugins/system/jce/css/content.css - 1,34 KB
/media/jui/css/bootstrap.css - 124,85 KB
/templates/j51_carmen/css/modal.css - 0,00 KB
/templates/j51_carmen/css/print.css - 0,75 KB

Link per Mail an einen Freund senden

Fenster schließen